Freestyle Aspirations #01 – Karib, Phasm, K-otik, Absolem, P.a.k.o l’blaze, Ypsos, Convok.